ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πιστοποιητικά άδειας Λειτουργίας.

ISO 9001:2008

ISO 14001:2008

Στο εργοστάσιο μας υπάρχουν διαθέσιμα τα πιστοποιητικά CE Marking για όλα τα Αδρανή Υλικά, πρόσμικτα και τσιμέντο που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σκυροδέματος.

Κεντρικός άξονας της Πολιτικής μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, επιτυγχάνοντας βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών μας (συνεργάτες και καταναλωτές) με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς, τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων μας.

This is test

Certificate Image