ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

Το  έτοιμο  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  δύναται  να  ελεγχθεί  ποιοτικά  επί  τόπου  στο  έργο, άμεσα  ως  προς  την  εργασιμότητά  του  και  έμμεσα  ως  προς  την  αντοχή  του. Η  εργασιμότητα  ελέγχεται  με  τη  δοκιμή  της  καθίσεως. Η  αντοχή  του  σκυροδέματος  ελέγχεται  με  τη  λήψη  δοκιμίων  και  κατόπιν  με  τη  θραύση  τους  ύστερα  από  28  ημέρες. Στο  διάστημα  αυτό  των  28  ημερών  τα  δοκίμια  συντηρούνται  σε  συγκεκριμένες  συνθήκες  υγρασίας  και  θερμοκρασίας. Τα  συμβατικά  δοκίμια  είναι  κυβικά  ακμής  15cm και ο αριθμός  που  απαιτείται  για  την  λήψη  τους  ποικίλει  ανάλογα  με  την  ποσότητα  του  σκυροδέματος  που  θα  διαστρωθεί.

 

picture55                       picture56

 

 • Το δείγμα πρέπει να λαμβάνεται σε καροτσάκι για να αποφεύγεται ο διαχωρισμός ή η πιθανότητα λανθασμένης λήψης.                                                                        
 • Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της λήψεως του σκυροδέματος και της παρασκευής του δοκιμίου, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 λεπτά της ώρας.
 • Οι μήτρες πριν από τη χρήση τους πρέπει να έχουν λαδωθεί ελαφρά με ορυκτέλαιο
 • Κάθε μήτρα γεμίζεται με τη σέσουλα (όχι μυστρί, γιατί διαφεύγει το λεπτό υλικό)
 • Για  τη  συμπύκνωση  του  δοκιμίου  χρησιμοποιείται τετράγωνη  χαλύβδινη  ράβδος  25 Χ 25mm, με  στρογγυλεμένα  άκρα. Η  γέμιση  κάθε  μήτρας  γίνεται  σε  τρεις  στρώσεις  και  συμπυκνώνεται  με  36  χτύπους  σε  κάθε  στρώση.
 • Κατά τη συμπύκνωση της κατώτερης στρώσης η ράβδος πρέπει να εισχωρεί μέχρι τον πυθμένα της μήτρας. Η συμπύκνωση θα γίνεται αμέσως μετά την τοποθέτηση του σκυροδέματος στη μήτρα και χωρίς διακοπή μεταξύ 1ης, 2ης και 3ης στρώσης. Μετά τη συμπύκνωση επιπεδώνεται η τελική επιφάνεια και αριθμείται το δοκίμιο.
 • Για κάθε δοκίμιο, επιβάλλεται η αναγραφή του αριθμού του δελτίου αποστολής καθώς και της ώρας λήψεως του.
 • Τα  δοκίμια  παραμένουν στο εργοτάξιο, μέσα  στις  μήτρες  και επιβάλλεται αυστηρά η προστασία από  κρούσεις, και δονήσεις. Πρέπει να φυλάσσονται υπό σκιά και να προστατεύονται από τον αέρα και όχι περισσότερο από 32 ώρες.
 • Μετά  την  αφαίρεση  των  μητρών, τα  δοκίμια  συντηρούνται  σε  θερμοκρασία  18-22οC  και  σε  περιβάλλον  σχετικής  υγρασίας  τουλάχιστο  90%.Οι  συνθήκες  αυτές  επιτυγχάνονται  σε  αναγνωρισμένα  Εργαστήρια  Ποιοτικού  Ελέγχου. Κρούσεις και δονήσεις κατά τη μεταφορά και αποκλίσεις από τη θερμοκρασία συντηρήσεως πρέπει να αποφεύγονται.
 • Κατόπιν  αίτησης  του  Πελάτη  η  φύλαξη  των  δοκιμίων, μέχρι  την  θραύση  τους, καθώς επίσης και η θλίψη τους μπορεί  να  γίνει  στον  θάλαμο  συντήρησης (υψηλών  προδιαγραφών)  του  εργαστηρίου  της  Εταιρείας μας.
 • Δοκίμια  με  εμφανή  ελαττώματα  από  κακή  συμπύκνωση  ή  τραυματισμό  δεν  θα  λαμβάνονται  υπόψη  για  τον  έλεγχο  του  σκυροδέματος. Για  το  λόγο  αυτό  συνίσταται  η  λήψη επιπλέων  δοκιμίων  σε  κάθε  δειγματοληψία.
 • Η  Εταιρία  δεν  φέρει  ευθύνη  για  την  ποιότητα  των  ειδικών  συνθέσεων  ετοίμου  σκυροδέματος, των  οποίων  η  παραγωγή  έγινε  με  υπόδειξη  του  Πελάτη.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα αποτελέσματα δοκιμιών που δεν έχουν ακολουθηθεί όλες οι πιο πάνω διαδικασίες.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει μια σωστή παραγγελία Σκυροδέματος;

 • Κατηγορία Αντοχής
 • Κατηγορία Κάθισης
 • Ποσότητα (κυβικά)
 • Χρήση προσμίκτων
 • Χρήση αντλίας (ναι ή όχι)
 • Σκυροδετούμενα στοιχεία
 • Στοιχεία παραγγελοντος