ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ

To (CLSM) είναι ένα υπέρρευστο τσιμεντοειδές μίγμα (υγροποιημένο επίχωμα) με σταθερότητα όγκου και ελεγχόμενα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά.

                            

Είναι σχεδιασμένο να περιέχει κατά κανόνα λεπτόκοκκα ή και χοντρόκοκκα αδρανή, τσιμέντο, ιπτάμενη τέφρα, χημικά πρόσθετα και νερό

picture80

Ονομάζεται υλικό χαμηλής θλιπτικής αντοχής γιατί σύμφωνα με το πρότυπο η αντοχή του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8,3 N/mm2.                                  

Ανάλογα με τη θλιπτική του αντοχή καθορίζονται και οι εφαρμογές στη χρήση του. Η πιο συνήθης εφαρμογή του είναι ως υλικό πλήρωσης (επίχωσης),

υποκαθιστώντας το παραδοσιακό επίχωμα με την ιδιότητα του να είναι μελλοντικά επανασκάψιμο με αντοχή σε θλίψη 0,5 - 4 N/mm2.

Άλλες κύριες εφαρμογές πλήρωσης είναι: εκσκαφών, γενικώς εγκαταλελειμμένων δεξαμενών, κοιλοτήτων σε δύσκολα προσπελάσιμες εσοχές, επισκευών σε έργα οδοποιίας ως υπόστρωμα στον ασφαλτοτάπητα, σταθεροποίησης πρανών.