ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

helmet

Διενέργεια γεωτεχνικών μελετών και δοκιμών εδάφους.

  • Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας σε περιοχές προς πολεοδόμηση
  • Υδρογεωλογικές μελέτες
  • Γεωλογικές χαρτογραφήσεις
  • Μελέτες αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων
  • Μελέτες εντοπισμού και καταλληλότητας υλικών για χρήση ως αδρανή, δομικοί λίθοι κλπ.
  • Γεωλογικές μελέτες για τεχνικά έργα
  • Μελέτες μόνιμης και προσωρινής αντιστήριξης φυσικών ή τεχνητών πρανών
  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων