ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

concrete_info_photo

Σύνθεση σκυροδέματος

Γενικά

Για την παραγωγή σκυροδέματος ετοιμάζονται μελέτες σύνθεσης για όλες τις κατηγορίες από το επιστημονικό προσωπικό της Εταιρείας μας. Το σκυρόδεμα παρασκευάζεται έτσι, ώστε:

  • Να έχει ομοιογένεια.
  • Να έχει την εργασιμότητα εκείνη που θα επιτρέψει να διαστρωθεί και να συμπυκνωθεί ικανοποιητικά με τα διαθέσιμα μέσα 
  • Να έχει την αντοχή, την ανθεκτικότητα και όλες τις άλλες πρόσθετες ιδιότητες, οι οποίες προδιαγράφονται για το έργο.

 

Οι αναλογίες των υλικών για την παρασκευή του σκυροδέματος καθορίζονται από εργαστηριακή Μελέτη Συνθέσεως. Η Μελέτη Συνθέσεως είναι υποχρεωτική για κάθε ποιότητα σκυροδέματος, όπως επίσης και για οποιοδήποτε σκυρόδεμα ειδικών απαιτήσεων (στεγανό σκυρόδεμα, ανθεκτικό σκυρόδεμα κλπ.). Δεν είναι υποχρεωτική για σκυρόδεμα υποστρώσεων ισοπεδωτικών στρώσεων και άλλων βοηθητικών κατασκευών, που δεν μετέχουν ουσιαστικά στη λειτουργία του έργου.

Οι μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος αναθεωρούνται:

  • Όταν αλλάζει η πηγή λήψεως των αδρανών 
  • Όταν τα αδρανή παρουσιάζουν διαφορετική διαβάθμιση από εκείνη που είχαν στη Μελέτη Συνθέσεως, με αποκλίσεις που υπερβαίνουν τις 10 εκατοστιαίες μονάδες
  • Όταν αλλάζουν τα πρόσθετα ή ο τύπος του τσιμέντου

 

Στοιχεία Μελέτης Συνθέσεως

Η Μελέτη Συνθέσεως σκυροδέματος γίνεται με τα αδρανή, το τσιμέντο, τα πρόσθετα και το νερό. Οι αναλογίες των υλικών που προδιαγράφονται στη Μελέτη Συνθέσεως εξασφαλίζουν στο μίγμα την εργασιμότητα που προδιαγράφει ο Μελετητής. Η εργασιμότητα του σκυροδέματος εκφράζεται σε εκατοστά κάθισης,

Αν δεν προδιαγράφεται εργασιμότητα η Μελέτη Συνθέσεως γίνεται για σκυρόδεμα με κάθιση 10-12 cm.

Η ποσότητα του νερού που δίνεται στις αναλογίες υλικών της Μελέτης Συνθέσεως αναφέρεται σε ξηρά αδρανή υλικά.