ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

truck

Διάστρωση σκυροδέματος

 • Απαγορεύεται η ελεύθερη πτώση του σκυροδέματος από ύψος μεγαλύτερο των 2,5 μέτρων. Σ αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλοι σωλήνες που θα κατεβάζουν το σκυρόδεμα μέχρι τη θέση διαστρώσεως ή θα ανοίγονται παράθυρα στον ξυλότυπο σε ενδιάμεσα ύψη. 

 • Το σκυρόδεμα θα διαστρώνεται στο έργο με την κάθιση που προβλέπεται στη Μελέτη Συνθέσεως. 

 • Όταν οι ανάγκες του έργου το απαιτούν, ο Επιβλέπων ή η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει από τον παραγωγό αλλαγή της κάθισης προσαρμόζοντας τις αναλογίες των υλικών ετοιμάζοντας νέα Μελέτη Συνθέσεως.

 • Ο Επιβλέπων ή η Υπηρεσία μπορούν να απαιτήσουν την επιτόπου αύξηση της εργασιμότητας του φορτίου έτοιμου σκυροδέματος πέραν της τιμής της παραγγελίας (μέγιστη αύξηση 20%). Η αύξηση της εργασιμότητας θα γίνεται μόνο με υπερρευστοποιητικό. Η δαπάνη του υπερρευστοποιητικού βαρένει τον αγοραστή. 

Concrete compaction

 • Compaction is done by vibrating the concrete which liquefies it, allowing the trapped air to rise out. In this way the concrete settles, filling all the space in the forms.

 • Compacting must be done as concrete is placed and it is still plastic. Never let concrete to harden because it will be very hard to compact.

 • Properly compacted concrete is more dense strong and durable

 

Curing concrete

 

 • Curing is obligatory.

 • It is done just after the finishing of the concrete surface and it lasts for no less than 7 days.

 • By curing you keep the concrete moist and therefore the bond between the paste and the aggregates gets stronger.

 • Concrete does not harden properly if it is left to dry out.

 • Curing measures must be taken to reduce water loss

 • When concrete is cured it is less likely to crack, it is stronger and more durable