ΔΟΚΙΜΕΣ

  • Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας
  • Κοκκομετρική ανάλυση λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων αδρανών υλικών
  • Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο
  • Προσδιορισμός αντοχής σε σημειακή φόρτιση
  • Προσδιορισμός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας (CBR)
  • Προσδιορισμός αντοχής σε τριβή και κρούση με την μηχανή Los Angeles
  • Προσδιορισμός ισοδύναμου άμμου

ggs6_088